Публикации

24юни2024

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, във връзка с чл. 19 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, чл. 6 и чл. 8 от и Правила за осъществяване на допълнителни образователни дейности (ДОД) в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение №135 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., в сила от 6.04.2017 г., изм. и доп. с Решение № 795 по Протокол № 45 от 21.12.2017 г. и Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. на Столичен общински съвет директорът на ДГ № 186 „Деница“ обявява

[…]


13сеп.2023

Във връзка с Европейската седмица на мобилността ДГ № 186 „Деница“ и ДГ № 76 „Сърничка“, съвместно с Държавна агенция „Безопасност на движение по пътищата“ при Министерски съвет и Детски център „Весел столичен светофар“ към Съвет по безопасност на движението на децата в София, организират детски празник по пътна безопасност под мотото „Пестете енергия“.

Събитието ще се проведе на 20.09.2023 г. (сряда) от 16.30 ч. на учебната площадка за безопасно движение и приложно колоездене в сградата на ДГ № 186 „Деница“, жк „Младост“ – 2, ул. „Малкият принц“ № 4.

Ще Ви очакваме!


11сеп.2023

Уважаеми родители,

Предоставяме на вашето внимание график за провеждане на родителски среши в ДГ № 186 „Деница“

ДЕТСКА ГРАДИНА 186 „ДЕНИЦА“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН „МЛАДОСТ”

1799 София ж.к. „Младост” – 2, ул. „Малкият принц“ 4, тел.: 087 893 49 40

www.dg-denica.com ;e-mail: [email protected]

 

ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ В ДГ 186 „ДЕНИЦА“ 

 

ГРУПА ДАТА И ЧАС МЯСТО
Ясла „Мечета“ 18.09.2023 г. – 18.00 ч.  Ясла „Мечета“
Първа група „Мики Маус“ 13.09.2023 г. – 18.00 ч.  Група „Мики Маус“
Първа група „Слънчогледи“ 18.09.2023 г. – 18.00 ч.  Първа група „Слънчогледи“
Втора група „Смехорани“  18.09.2023 г. – 18.30 ч.  Втора група „Смехорани“ 
Втора група „Веселите лъвчета“ 18.09.2023 г. – 18.30 ч.  Втора група „Веселите лъвчета“
Трета група „Бамби“  18.09.2023 г. – 18.30 ч.  Трета група „Бамби“ 
Четвърта група „Славейчета 18.09.2023 г. – 18.30 ч.  Четвърта група „Славейчета

 

 


14сеп.2022

Уважаеми родители, 

На основание заповед № РД-01-435/ 09.09.2022 на министъра на здравеопазването от15 септември до 14 се въвеждат временни противоепидемични мерки в детските ясли и градини, училищата и центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП).

Считано от четвъртък, 15 септември, в детските ясли и градини при възможност работата с деца трябва да се организира в една и съща група и с един и същи персонал. Работата на психолозите, логопедите и ресурсните учители в детските градини се организира индивидуално или в малки групи. При възможност сутрешният прием на децата трябва да се осъществява през всички възможни входове на детската градина/ясла, по предварително изготвен график, с цел недопускане смесването на деца от различни групи.

Съгласно заповедта от 15 септември в училищата и центровете за специална образователна подкрепа трябва да се спазва физическа дистанция между учениците от отделни паралелки; между педагогическия персонал и между родителите и персонала. При възможност трябва да се въведе различно начало на учебните занятия и различен график за междучасията за отделните паралелки, класове; да се премине на двусменен режим на присъствено обучение с оглед намаляване на броя на паралелките в даден период от деня; да се определи отделна класна стая за всяка паралелка; да се ограничат учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката; приемът на учениците да се осъществява през повече входове (за училищата/ЦСОП с повече от 100 ученици). Храненето в училище/ЦСОП трябва да се осъществява по график, без струпване на ученици от различни паралелки.

До 14 октомври провеждането на родителски срещи в детските ясли и градини, в училищата и в центровете за специална образователна подкрепа трябва да се осъществява от разстояние, а при необходимост от пряка комуникация – да се спазват изискванията за физическа дистанция от 1,5 м. Също така е необходимо провеждане на засилен сутрешен филтър за недопускане на ученици с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

График за прием на децата в ДГ №186 „Деница“ за 2022-2023 учебна година