Административни документи

Алгоритъм -прилагане на механизма за превенция тормиз и насилие

Стратегия за развитие на детската градина

Програмна система

Програма равни възможности и приобщаване на деца от уязвими групи

Програма обхват и превенция на ранно напускане

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

Правилник за устройство и дейност на комисията по етика

Правилник за дейността на ДГ-Приложение Модел за адаптация

Правила и процедури за регистриране, докладване и обсъждане на случай на тормоз и насилие

Правила за превенция на тормоза

План на комисията при подаден или получен сигнал за дете вриск

План на комисията за превенция на агресията

План за дейстие и финансиране към Стратегията за развитие на ДГ

План за действие в изпълнение на Националната стратегия за насъчаване и повишаване на грамотността

План за взаимодействие с родителите

Оргатизация дневен режим

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието

Мерки за повишаване на кчеството в ДГ 186 Деница

Етичен кодекс на общността

Годишен план на ДГ № 186 Деница